Hlavní menu
P?ihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

On-line
Neznámý čtenář
HISTORIE

OSTATNÍ TEXTY O SOVINCIPolitický okres Rýma?ov

vydáno 1885

   Panství Sovinec p?ešlo roku 1545 do vlastnictví Christopha z Boskowitz, který tam postavil t?i poschodí takzvané kancelá?ské budovy.

   Prodal celý majetek Laurenzu Ederovi von Stiawenitzovi, takže Rabenstein a Sovinec m?ly na n?jakou dobu stejného majitele. Laurenz Eder pravd?podobn? nem?l mužského potomka. Jeho dcera Anna byla provdána za Johanna Kobylku z z Kobyly, který s její rukou obdržel i Sovinec. Kobylka byl protestant a proto vystav?l evangelické kostely v Ji?íkov?, Brunseifu (1603), Lobnig (1608), Velká Š?áhle (1606) a Malá Morávka (1593).

   Následkem bitvy na Bílé Ho?e vzali majiteli Kobylkovi z Kobyly Sovinec a p?edali ho knížeti Karlu vin Lichtensteinovi. Brzy ale nevina Kobylky prokázána a majetek mu byl vrácen. On ale prodal panství Sovince 18. ledna. 1623 arcivévodovi Rakouskému a velmistru ?ádu n?meckých rytí?? Karlu Franzovi za 200 000,- Fl. pro ?ád.

   V Sovinci se otev?el v roce 1858 kn?žský seminá?, kde se školili ?ádoví kn?ží. V roce 1867 na jeho místo p?ešla lesnická škola.

   Okresní silnice vedla ze Sovince do Malé Morávky 27,838 km. Vede ze Sovince p?es K?ížov, Ji?íkov, Stránská do Rýma?ova. Poštovní a telegrafní ú?ad byl v Sovinci. Škola v Sovinci byla jednot?ídka, platová t?ída2., m?la 56 hoch? a 46 d?v?at, v?etn? K?ížova.

    SOVINEC:

   Na jižní stran? na p?íkrém kopci na okresní silnici Rýma?ov - Šternberk - Dlouhá Lou?ka, leží Sovinec 19 km od Rýma?ova. Má 454 obyvatel (243 muž? a 211 žen), kte?í bydlí v 55 domech. Obyvatelé se živí zem?d?lstvím a tkalcovstvím. P?da je kamenitá a má st?ední výnos. Celá obec je hornatá.

   Hlavní údolí Valš?v D?l vede z Dlouhé Lou?ky do Rýma?ova. Odtamtud vede cesta asi 1/2 hodiny na Sovinec. Pod zámkem te?e potok. Sovinec je zásoben vodou z vodovodu. Sovinec vlastní kostel k Sv. Augustinu, který postavil velmistr a arcivévoda Maxmilián Josef v roce 1845. Pat?í ale k fa?e do Ji?íkova. Až do roku 1845 sloužila kaple, která se nacházela v zámku sv. Augustinovi. Ješt? starší kaple se nacházela na jižním konci hradního kopce, ale od roku 1659 byla ponechána svému osudu. Na jejím míst? stojí dome?ek, p?i jehož stavb? bylo nalezeno mnoho lidských kostí a základy, které nazna?ují, že tam byl h?bitov a kaple, kterou postavil 1494 tehdejší majitel Pavel ze Sovince a jeho manželka Johanna z Ginge.

   Škola byla navšt?vována 41 hochy 35 d?v?aty a byla jednot?ídka. Budova je jednopatrová a byla postavena 1869-70. P?edtím se vyu?ovalo v zámku. Když roku 1868 do Sovince byla p?est?hována lesnická škola z Úsova, musel být hrad vyklizen a škola se p?est?hovala do soukromého domu. Na jižní stran? hory stojí hrad Sovinec, který byl pojmenován po majiteli. Bylo to moravské panstvo, které však roku 1570 vym?elo, jelikož nebylo mužských potomk?. Sovinec byl velmi pevný a m?l sedm Dvor?.

   18. ledna 1623 koupil hrad arcivévoda z Rakouska a velmistr ?ádu n?meckých rytí??  Karl Franz, pro tentýž ?ád, kterému ješt? dnes pat?í.

   Pozd?ji zde bylo sídlo ú?ad?, tyto ale v roce 1810 byly p?est?hovány do Dl. Lou?ky. ?ást hradu byla prodána soukromník?m a hrad ?áste?n? zchátral.

    Tenkrát velmi vysoká v?ž byla zasažena bleskem a sho?ela. Zárove? musely být zbourány horní místnosti. V roce 1834 koupil tehdejší velmistr ?ádu n?meckých rytí?? Maxmilián d´Este s velkými ob??mi ?ásti, které vlastnili soukromníci zp?t a v roce 1854-57 nechal za ?ástku 40 - 50 000,- Fl. opravit, aby hrad mohl být obydlen a mohl sloužit jako seminá?. V roce 1867 byl seminá? nahrazen lesnickou školou.

   Ze spis? se vy?te, že Sovinec v d?ív?jší dob? byl v?tší jako dnes. M?ste?ko m?lo v druhé polovici 15. století vlastní faru.

 

Ro?ní zpráva

Vyšší lesnické školy rok 1895 - 97

   20. zá?í 1896 p?ijely první vagony se za?ízením lesnické školy v Sovinci. Od této chvíle p?ijížd?lo stále více dodávek jak vlakem, tak po vlastní ose do Mahr. Weisskirchen a bylo tak pomalu p?est?hováno vše, co de v Sovinci nacházelo, až na sbírku zoologickou.

   V Sovinci byla umíst?na meteorologická stanice na pozorování a bylo pravideln? hlášeno spolku do Brna, tam také byly tyto zprávy zpracovány. Sovinec nebyl zrovna vhodný pro podávání dobrých zpráv meteorologických, pon?vadž ležel v kotli a pro jeho polohu bylo t?žko tyto zprávy získat. 27. b?ezna 1897 zem?el v Dl. Lou?ce v d?chod? revírník Joh. Fleischer, poslední nad?ízený v Sovinci, kde byl p?id?len k vyu?ování. P?i poh?bu zastupoval školu profesor Jugivis, který položil jménem celé školy jednoduchý v?nec na rakev zem?elého.

   9. listopadu 1896 m?l st?íbrnou svatbu sluha školy Bauer. U?itelé pop?áli hodn? zdraví, nebo? zešediv?l ve službách lesnické školy v Sovinci a p?edali mu malý dárek.

   Druhý ro?ník šel do praxe a první ro?ník se st?hoval s 24 žáky Weisskirchenu, kde m?li v 1. ro?níku 34 žák? a v lesní škole 17 poslucha??.


| Autor: Petr Grambal | Vydáno dne 01. 09. 2008 | 3239 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

webdesign ©2008 Petr Grambal - Inferno Media | contents SOVINEC.INFO není-li uveden zdroj.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server